ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป บทความ บทความ บทความทั่วไป เเวดวงสวนสุนันทา

เปิดใจ ‘สหรัฐ’ จากนิสิตครู สู่การเป็นตัวเเทนเยาวชนไทยใน เวทีการประชุม UN

เรื่อง : โต๊ะข่าว 3

ภาพ : Facebook : Saharat Laksanasut

 

นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้

ซึ่งนายสหรัฐ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเยาวชน และสมาคมอาสาสมัคระหว่างประเทศ ระดับภูมิเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 ในฐานะผู้แทนเยาวชนไทยในองค์การสหประชาชาติและเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย ย่อ สธ. เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ทีมข่าวสุนันทานิวส์ได้ไปสัมภาษณ์นายสหรัฐ ลักษณะสุตถึงประสบการณ์บนเวทีโลกครั้งนี้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตามมาอ่านกันเลยค่ะ

 

 

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) และตำแหน่งเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ได้อย่างไร?

– ตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในทุก ๆ 2 ปี จะมีการเปิดรับสมัครผู้แทนเยาวไทยองค์การสหประชาชาติขึ้น โดยเปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด เช่น มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี มีความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยเยาวชนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จำนวน 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานจากใบสมัคร รูปเล่มผลงานและความเรียงตอบคำถามวัดทัศนคติ รอบที่ 2 การสัมภาษณ์รายบุคคล และรอบที่ 3 การทดลองปฏิบัติหน้าที่เสมือนจริงกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย จากความสามารถ และประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของผม ทำให้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมในระดับชาติและนานาชาติที่มีวาระเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

– ตำแหน่งเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9/2562 ในทุก ๆ 2 ปี โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะคัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มuความสามารถในด้านต่างๆ และ มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนคนเก่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนคนเก่งในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนทั่วไป ด้วยผลงานทางวิชาการหลากหลาย และได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562

2. ทั้งตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) และตำแหน่งเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9/2562 ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

– ค้นหาตัวเองให้เจอครับ ว่าตัวเองมีความชอบ หรือมีความสนใจในเรื่องอะไร

– ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองสนใจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ

– มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าสม่ำเสมอ

– สั่งสมผลงาน ประสบการณ์ในด้านที่ตนเองสนใจอย่างต่อเนื่อง

– หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษ เพราะมีความสำคัญอย่างมาก

– และที่สำคัญ กล้าที่จะเดินนอกกรอบครับ

 

 

3. ความรู้สึกที่ได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ. จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– มีความรู้สึกปิติยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้ารับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ. จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

– มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลพระราชทานที่เขาได้รับนี้ จะเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ในการพัฒนาตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคม

 

 

4.คิดว่ารางวัลพระราชทานนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

– รางวัลพระราชทานนี้เปลี่ยนชีวิตของผมไปอย่างสิ้นเชิง เพราะการที่เยาวชนคนหนึ่งจะได้รับรางวัลพระราชทาน นั่นหมายความว่า เยาวชนคนนั้นจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ดังนั้น การใดำเนินชีวติของนายสหรัฐ ลักษณะสุต จึงต้องมีความระมัดระวัง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของเยาวชนผู้ได้รับรางวัลพระราชทานอยู่เสมอ

5. อยากฝากอะไรถึงน้อง ๆ ที่มีพี่เป็นต้นแบบ

– อยากให้น้อง ๆ มีความกล้าที่จะก้าวออกมาจากกรอบของตนเอง เริ่มต้นค้นหาตนเอง พัฒนาตนเองและก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมต่อไป จงจำไว้เสมอว่า โอกาสและความสำเร็จ ไม่เคยมีให้กับคนที่ติดอยู่ในกรอบของตนเอง ฉะนั้นอยากให้น้อง ๆ มีความกล้า และมั่นใจที่จะก้าวออกมาจากกรอบเดิม ๆ ของตนเอง ตามหา คว้าโอกาส และก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไป ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีครับ

6. ช่วยเล่างานอดิเรกของพี่ได้ไหมคะ

– มีความชอบและสนใจในการศึกษาวิจัยเป็นพิเศษ จึงทำให้งานอดิเรก คือการค้นคว้า ศึกษาและวิจัยถึงปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจในสังคม ด้วยความหวังที่จะทำให้ผลการศึกษาวิจัยนั้นเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมต่อไป งานอดิเรกนี้ จึงทำให้มีโอกาสได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติหลายผลงาน

7. ถ้าพี่สามารถแก้ไขปัญหา 1 อย่างได้บนโลก พี่จะเลือกแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรคะ

– ปัญหาที่อยากแก้ไข คือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศไทยและในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การที่เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน นั่นหมายความว่าพวกเขาได้ตาบอดสนิทไปแล้วหนึ่งข้าง ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาตนเอง การพัฒนาสังคมและเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชน ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ จึงเป็นสิ่งที่อยากแก้ไขมากที่สุด

ถือเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชนทั่วไป ดังนั้นการที่อยากจะเป็นเยาวชนไทยหรือเยาวชนดีเด่น ต้องรู้จักศึกษา ค้นคว้า และหมั่นฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพราะมีความสำคัญอย่างมาก อย่างที่นายได้สหรัฐได้กล่าวไว้

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *