เรื่อง : อนิรุต

กราฟิก : ทีมกราฟิกสุนันทานิวส์

 

กำแพงแดง เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเอกวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำเสนอข่าวสารที่หลากหลาย น่าสนใจ และเป็นสาระให้กับผู้อ่าน แต่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นก็คือสะท้อนเรื่องราวในมหาวิทยาลัยให้ทราบและรู้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ซึ่งบางประเด็นที่นำเสนอ ส่วนหนึ่งเป็นการสะท้อนความคิดเห็น การเรียกร้อง ความต้องการ รวมถึงปัญหาของนักศึกษา ที่อยากจะส่งไปให้ผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เปรียบเสมือนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เป็นกระบอกเสียงของนักศึกษานั่นเอง

ในบทความนี้ จึงรวบรวมปัญหาของนักศึกษาที่ได้รับการนำเสนอในหนังสือพิมพ์กำแพงแดง ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

จากการรวบรวมนสพ.กำแพงแดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2561 พบว่ามีข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาทั้งหมด 65 ข่าว จากทั้งหมด 317 ข่าว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของเนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ทั้งหมดทั้งหมด แบ่งประเภทปัญหาออกมาได้ดังนี้

ปัญหาอาคารสถานที่ 14 ข่าว                       การมั่วสุม 10 ข่าว

-อาคารเรียนไม่พอกับจำนวนนศ.                    -การสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

-อาคารชำรุด                                                -การพนันม.และชุมชนใกล้เคียง

เครื่องแบบ 6 ข่าว                                        IT 6 ข่าว

– แต่งเครื่องแบบไม่ถูกระเบียบ                      -Wi-Fi ช้า

– การขอแต่งเครื่องแบบตามเพศสภาพ          -ระบบ E-Learning

กิจกรรม 6 ข่าว                                            วิชาเรียนรวม 5 ข่าว

– ชมรมและกิจกรรมที่มีน้อย                          -คะแนนนศ.หาย

องค์กรนักศึกษา รับน้อง ฝ่ายทะเบียน พฤติกรรม อย่างละ 3 ข่าว

กยศ. 2 ข่าว

และอื่น ๆ อีก 6 ข่าว

 

อาคารสถานที่

ในระหว่างปีพ.ศ.2550-2551 ทางมหาวิทยาลัยก่อสร้างอาคารสถานที่หลายแห่ง เช่น โรงยิม ตึกกองพัฒนานักศึกษา โรงอาหาร รวมทั้งตึก 56 ซึ่งเป็นตึกเรียนของสาขานิเทศศาสตร์ ทั้งหมดเพื่อเป็นการปรับปรุงแทนอาคารเก่าที่ทรุดโทรม และเพื่อเป็นการรองรับจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นในอนาคต

แต่ทว่าในช่วงระหว่างก่อสร้างใช้ระยะเวลานาน ทำให้มีบทความหรือคอลัมน์ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน อาทิ การย้ายไปเรียนที่ตึกใกล้เคียง และความกังวลว่าอาคารจะเสร็จไม่ทันตามกำหนดที่วางไว้

เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุผลที่ปัญหาอาคารสถานที่นำเสนอมากที่สุด อาจจะมาจากในขณะนั้นมีการออกหนังสือพิมพ์มากเป็นพิเศษ (ปีพ.ศ. 2550 3 ฉบับ และปีพ.ศ.2551 2 ฉบับ) ซึ่งตรงกับช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารพอดี

การมั่วสุม

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่-การมั่วสุม ทางมหาวิทยาลัยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอยู่หลายครั้งดังที่เห็นในนโยบายต่าง ๆ เช่น บังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สถานที่ราชการ หักคะแนนความประพฤติ จำกัดพื้นที่ในการสูบบุหรี่ด้วย “ตู้สูบบุหรี่” แต่ทั้งหมดกลับล้มเหลว ทำให้ปัญหาดังกล่าวยังคงเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน

เครื่องแบบ

มาตราการให้นศ.แต่งกายถูกระเบียบ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำตั้งแต่การรณรงค์ จนไปถึงออกพ.ร.ก. ลงโทษ แต่มาตรการทั้งหมดกลับไม่ได้ผล เนื่องจากนศ. ไม่ยอมปฏิบัติตาม จนกระทั่งทางม.ยอมผ่อนปรนด้วยการออกแบบเครื่องแบบนศ.ใหม่ แล้วไม่ได้มีมาตราการในการบังคับนศ.อีก แต่ให้เป็นดุลยพินิจของผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ และบังคับเฉพาะกรณีไป เช่น ตอนเข้าสอบ เป็นต้น

ส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบ นั่นคือการแต่งกายของนศ.เพศที่สาม ซึ่งแต่เดิม “โดยธรรมเนียม” ต้องแต่งกายตามเพศกำเนิดเท่านั้น กลุ่มนศ.เพศที่สาม โดยเริ่มจากกลุ่มนศ.ชายที่มีใจเป็นหญิง แล้วค่อยมาจนถึงกลุ่มนศ.หญิงที่มีใจเป็นชาย จึงเรียกร้องให้อนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพ ซึ่งตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยระเบียบเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย พ.ศ. 2550 ไม่ได้กำหนดการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีคำวินิจฉัยว่าไม่อนุญาตให้ใส่ก็ตามที

อนึ่ง หนังสือพิมพ์กำแพงแดงได้นำเสนอประเด็นข่าวนี้ และได้รับการเผยแพร่ในหลายสื่อ เช่นหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ รายการที่นี่…ไทยพีบีเอส เป็นต้น

ไอที

ระบบ E-Learning เป็นระบบการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เรียนด้วย E-Book ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งทางม.ได้นำร่องใช้ระบบนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และก็กลับมาใช้อีกครั้งในปีพ.ศ. 2552 ในวิชาศึกษาทั่วไป หรือ GE แต่เมื่อเปิดใช้จริง ก็ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจาก “เนื้อหาน้อย” และ “ไม่จูงใจ”

ส่วนต่อมาคือ “Wi-Fi ไม่แรง” ซึ่งเคยมีการเปรียบเทียบกับสถาบันข้างบ้านอย่างสวนดุสิตอีกด้วย ซึ่งศูนย์ไอซีทีที่รับผิดชอบได้ตอบรับว่า “ขอเวลาในการดำเนินการ”

“ไอที” ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ การสอบ “ไอซีที” แต่อย่างใด

กิจกรรม

“…ปัญหานักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ซึ่ง ‘กำแพงแดง’ เคยรายงานข่าว จนมีการนำเข้าไปพูดคุยกัน…แต่ที่สุดแล้ว ก็ยังคงกลับมาเหมือนเดิม”

ข้อความดังกล่าวมาจากบทความในนสพ.กำแพงแดง ซึ่งสะท้อนว่าเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาตลอด ซึ่งแม้แต่อธิการบดีในขณะนั้นก็ยอมรับว่าล้มเหลว

ถึงแม้ทางม.จะเพิ่มความสำคัญของหน่วยกิตกิจกรรมมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็เหมือนเกาไม่ถูกที่คัน นศ.หลายคนยอมรับว่าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ครบตามเงื่อนไขเท่านั้น ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าปัญหานี้จะได้รับแก้ไขหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ “กิจกรรม” ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของนศ. และสร้างความเชื่อมั่นเมื่อจบไปแล้ว

ปัญหาอื่น ๆ

นอกเหนือปัญหาใหญ่สามอันดับแรก ปัญหาอื่น ๆ ที่เคยนำเสนอก็มีเช่นเดียวกัน ดังเช่น วิชาเรียนรวม ที่มีการปรับรูปแบบการเก็บคะแนนหลายครั้ง จากการใช้คะแนนเก็บ เป็นการสอบเพียงอย่างเดียว หรือการจัดเก็บข้อมูลที่เคยเกิดข้อผิดพลาดจนทำให้คะแนนของนศ.หาย

และที่สำคัญปัญหาบางอย่างไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัย แต่เกิดจากพฤติกรรมของนักศึกษาเอง เช่นการติดโทรศัพท์ เป็นต้น

ปัญหาทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้ มีทั้งได้รับการแก้ไขแล้ว และกำลังแก้ไขอยู่ หนังสือพิมพ์กำแพงแดงเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการสะท้อนความเป็นไปของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจง และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และจะทำหน้าที่นี้สืบต่อไป ดังบทบรรณาธิการฉบับที่ 17 ที่กล่าวว่า

“ถึงแม้ยุคสมัยและวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป…คลื่นลูกใหม่จะต้องมาสานต่อเจตนารมณ์…ที่คอยสอดส่องดูแลสถาบันที่เหมือนกับเป็นบ้านของเราเอง โดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง”

สามารถอ่านหนังสือพิมพ์กำแดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2561รวมถึงฉบับแรกสุดในปีพ.ศ. 2539 ได้ที่ลิงก์นี้

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1o9akB-O7JjMHyZ7HZNKuwQx5q72GJ3qu

และร่วมอุดหนุนหนังสือพิมพ์กำแพงแดงฉบับล่าสุด ฉบับที่ 35 โดยจะวางจำหน่ายในวันที่ 6-8 พฤศจิกายนนี้

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *