บทความ บทความทั่วไป

รู้ไว้มีชัยไปกว่าครึ่ง! 6 เงื่อนไขที่ควรปลดล็อคก่อนเรียนจบ

จะจบภาคเรียนที่ 1 แล้ว นักศึกษาทุกคนรู้กันรึยังว่าก่อนที่เราจะจบการศึกษาไป เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการรับมือและเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ SunandhaNews จึงขอพาชาวสวนสุนันทามารู้จักกับ “6 เงื่อนไข“ที่นักศึกษาทุกคนควรผ่านก่อนเรียนจบ

1.สอบผ่านครบตามหลักสูตรทั้งในรายวิชาและเงื่อนไข

ของสาขาวิชานั้น


– กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

มีกลุ่มวิชาทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

GEL กลุ่มวิชาภาษา ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต บังคับเรียน 3 วิชา 9 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต

GEH กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต

GES กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต

6 เงื่อนไข

2.คะแนนสะสมเฉลี่ยทั้งหลักสูตรและวิชาเอกไม่ต่ำกว่า

2.00 และต้องไม่ติด I หรือ P
นศ.ทุกชั้นปีสามารถรีเกรดได้ทุกเทอมเฉพาะวิชาที่ได้ D หรือ D- เท่านั้น

6 เงื่อนไข

3.ชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บให้ครบ

6 เงื่อนไข

4.คะแนนความประพฤติต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

6 เงื่อนไข

5.ผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย

     

– การสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (SPEEXX)

SPEEXX ต้องผ่าน 38 คะแนน

สามารถยื่น TOEFL 350 คะแนนขึ้นไปได้ในบางกรณี

เปิดสอบ 1 ครั้งต่อเทอม

สามารถลงวิชาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเเทนได้

lPC1001 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 1

lPC1002 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 2

lPC1003 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 3

เทียบการสอบ SPEEXX ได้

สามารถทำแบบฝึกหัดทดสอบได้ที่ https://portal.speexx.com

– การสอบการวัดระดับความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)

เปิดสอบเดือนละ 1 ครั้ง

คะแนนขั้นต่ำ 48 คะแนน

สามารถอ่านเอกสารที่ใช้สอบได้ที่ : ict.ssru.ac.th

เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบไปด้วย

(1) ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

(2) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7

(3) โปรแกรม Microsoft Word 2010

(4) โปรแกรม Microsoft Excel 2010

(5) โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

(6) การใช้งานอินเทอร์เน็ต

6 เงื่อนไข

 

6.มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หน่วยกิจกรรมนักศึกษาต้องครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ http://student.ssru.ac.th/

6 เงื่อนไข

 

ข้อมูล: คู่มือนักศึกษา 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน้า303

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *