Home เกื่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ sunandhanews.com เป็นเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา JRI3302 การผลิตสื่อออนไลน์

เราผลิตข่าวอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้คำขวัญที่ว่า

“เข้าถึง ทันสมัย ใส่ใจทุกเหตุการณ์”

Sunandhanews.com เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติของแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเริ่มพัฒนาเนื้อหาบนโลกออนไลน์ควบคู่กับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติกำแพงแดงแบบดั้งเดิมตั้งแต่ปี 2554  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรภายในประชาคมสวนสุนันทารวมถึงชุมชนโดยรอบ

โครงสร้างการบริหารงาน

อาจารย์ เอกพล เธียรถาวร
ที่ปรึกษาเว็บไซต์
  • กองบรรณาธิการ
  • ฝ่ายศิลป์
  • ฝ่ายการตลาด
  • ฝ่ายเทคนิค

กองบรรณาธิการ

นางสาวเจนจิรา คำงาม
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  • โต๊ะข่าวบริหารและการศึกษา
  • โต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
  • โต๊ะข่าวชุมชนและกิจกรรมSSRU

โต๊ะข่าวบริหารและการศึกษา

นางสาววรรณสิริ อินอุ่นโชติ
หัวหน้าโต๊ะข่าว
นางสาวภัทรสุดา ตรุณานนท์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวมันตนันท์ นิลทัพ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวปิยะเรศ สาตรพันธุ์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวเปมิกา เสือแย้ม
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวสรัลพัชร สรรพคุณ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว

โต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

นางสาวณัฐชลภัณ หอมแก้ว
หัวหน้าโต๊ะข่าว
นางสาวทิวา ทองคำ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวณัฐวรรณ พลกูล
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวญาณิศา ชาติเชยแดง
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นายอัครเดช จำปาสา
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นายสหพัฒ หลีเจริญ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นายรังสิมันต์ อยู่เจริญ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวณัฏฐ์ธิดา ธำรงไพโรจน์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว

โต๊ะข่าวชุมชนและกิจกรรมSSRU

นางสาวพิมพ์ริสา ศิลป์สว่าง
หัวหน้าโต๊ะข่าว
นางสาวปีย์วรา อินทรักษ์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นางสาวจินดารัตน์ เกษรเกิด
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นายภูวดล หมื่นโฮ้ง
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นายกรวิชญ์ มัจฉาธิคุณ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นายสิทธิเดช ธรรมโชติ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
นายธนพล ปัตตา
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว

ฝ่ายศิลป์

นางสาวศจีรัตน์ แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายศิลป์
นางสาวจุฑามาศ กุราราช
สมาชิกฝ่ายศิลป์
นางสาวณัฐนิช แซ่ตั้ง
สมาชิกฝ่ายศิลป์
นายธนวันต์ มะติยะภักดิ์
สมาชิกฝ่ายศิลป์
นางสาวมาริสา ปิ่นคำ
สมาชิกฝ่ายศิลป์
นางสาวญาตา โกกิม
สมาชิกฝ่ายศิลป์
นางสาวหทัยชนิกา สุทธิสน
สมาชิกฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการตลาด

นางสาวจิราพัชร ขามสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นางสาวอภิลดา จ่าตา
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นางสาวธนัญญา เปรมวิศิษฐ์
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นางสาวณัฐรดา พันพละ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นางสาวภัทราภรณ์ พิชิตเดช
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นางสาวปนัดดา ช่อมะลิ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นางสาววารุณี ธุระพระ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นายณัฐสิทธิ์ งอยภูธร
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นายธนาธิป เบ็ดเสร็จ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นายโดมเดช ธาตุทอง
สมาชิกฝ่ายการตลาด
นายพีระพัฒน์ ทองใบ
สมาชิกฝ่ายการตลาด

ฝ่ายเทคนิค

นายณัฐวัฒน์ ชายสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
นางสาวรัชนี สีนาง
สมาชิกฝ่ายเทคนิค
นายฐิติยุทธ เกรียงไกร
สมาชิกฝ่ายเทคนิค/ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
นายณัฐศาสตร์ ต้นเงิน
สมาชิกฝ่ายเทคนิค/ผู้ออกเเบบหน้าเว็บไซต์