Home เกื่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ sunandhanews.com เป็นเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา JRI3302 การผลิตสื่อออนไลน์

เราผลิตข่าวอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้คำขวัญที่ว่า

“เข้าถึง ทันสมัย ใส่ใจทุกเหตุการณ์”

Sunandhanews.com เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติของแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเริ่มพัฒนาเนื้อหาบนโลกออนไลน์ควบคู่กับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติกำแพงแดงแบบดั้งเดิมตั้งแต่ปี 2554  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรภายในประชาคมสวนสุนันทารวมถึงชุมชนโดยรอบ

โครงสร้างการบริหารงาน

อาจารย์ เอกพล เธียรถาวร
ที่ปรึกษาเว็บไซต์
  • กองบรรณาธิการ
  • ฝ่ายศิลป์
  • ฝ่ายการตลาด
  • ฝ่ายเทคนิค

กองบรรณาธิการ

เจนจิรา คำงาม
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  • โต๊ะข่าวบริหารและการศึกษา
  • โต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
  • โต๊ะข่าวชุมชนและกิจกรรมSSRU

โต๊ะข่าวบริหารและการศึกษา

วรรณสิริ อินอุ่นโชติ
หัวหน้าโต๊ะข่าว
ภัทรสุดา ตรุณานนท์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
มันตนันท์ นิลทัพ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
ปิยะเรศ สาตรพันธุ์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
เปมิกา เสือแย้ม
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
สรัลพัชร สรรพคุณ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
ศิริวรรณ แซ่แต้
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว

โต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

ณัฐชลภัณ หอมแก้ว
หัวหน้าโต๊ะข่าว
ทิวา ทองคำ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
ณัฐวรรณ พลกูล
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
ญาณิศา ชาติเชยแดง
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
อัครเดช จำปาสา
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
สหพัฒ หลีเจริญ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
รังสิมันต์ อยู่เจริญ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
ณัฏฐ์ธิดา ธำรงไพโรจน์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว

โต๊ะข่าวชุมชนและกิจกรรมSSRU

พิมพ์ริสา ศิลป์สว่าง
หัวหน้าโต๊ะข่าว
ปีย์วรา อินทรักษ์
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
จินดารัตน์ เกษรเกิด
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
ภูวดล หมื่นโฮ้ง
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
กรวิชญ์ มัจฉาธิคุณ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
สิทธิเดช ธรรมโชติ
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว
ธนพล ปัตตา
สมาชิกประจำโต๊ะข่าว

ฝ่ายศิลป์

ศจีรัตน์ แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายศิลป์
จุฑามาศ กุราราช
สมาชิกฝ่ายศิลป์
ณัฐนิช แซ่ตั้ง
สมาชิกฝ่ายศิลป์
ธนวันต์ มะติยะภักดิ์
สมาชิกฝ่ายศิลป์
มาริสา ปิ่นคำ
สมาชิกฝ่ายศิลป์
ญาตา โกกิม
สมาชิกฝ่ายศิลป์
หทัยชนิกา สุทธิสน
สมาชิกฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการตลาด

จิราพัชร ขามสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
อภิลดา จ่าตา
สมาชิกฝ่ายการตลาด
ธนัญญา เปรมวิศิษฐ์
สมาชิกฝ่ายการตลาด
ณัฐรดา พันพละ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
ภัทราภรณ์ พิชิตเดช
สมาชิกฝ่ายการตลาด
ปนัดดา ช่อมะลิ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
วารุณี ธุระพระ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
ณัฐสิทธิ์ งอยภูธร
สมาชิกฝ่ายการตลาด
ธนาธิป เบ็ดเสร็จ
สมาชิกฝ่ายการตลาด
โดมเดช ธาตุทอง
สมาชิกฝ่ายการตลาด
พีระพัฒน์ ทองใบ
สมาชิกฝ่ายการตลาด

ฝ่ายเทคนิค

ณัฐวัฒน์ ชายสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
รัชนี สีนาง
สมาชิกฝ่ายเทคนิค
ฐิติยุทธ เกรียงไกร
สมาชิกฝ่ายเทคนิค/งานกราฟิกเว็บไซต์
ณัฐศาสตร์ ต้นเงิน
สมาชิกฝ่ายเทคนิค/งานระบบเว็บไซต์